جواهرات منترا

منترا معراجى متولد فروردين ١٣٦٧ در تهران، از سال ١٣٨٨ در اين رشته شروع به كار كرد و تا امروز به صورت تخصصى به آن ادامه داده است. او ديپلم گرافيك و ليسانس نقاشى و داراى مدرك تخصصى مدلسازى فلزات گرانبها از دانشگاه تهران مى باشد. وى از خلق و ايجاد ذهنياتش لذت مى برد و از توانايى هاى نقاشى و گرافيك در اين رشته استفاده مى كند. او عاشق كارش مى باشد و خاص بودن براى او از اهميت ويژه اى برخوردار است. منترا در آثارى كه به وجود مى آورد، قصه اى پنهان كرده است و سعى دارد كه بخشى از وجود مخاطبش را بيدار كند كه شايد در دنياى امروز ما فراموش شده است. منترا دوست دارد وقتى مخاطبش به كار او نگاه مى كند، سادگى، خلوص، عشق به زندگى و رنگى بودن دنياى اطراف را در هر اثر كاملا لمس كند و هر تكه از اثرش براى او گوياى قصه اى باشد كه شايد خيلى آشنا به نظر مى رسد. تلفيق دنياى پاك و رنگين كودكانه با مدرنيته ى امروزى و ايجاد فضايى روياگونه و دلنشين.