گروه طراحی رد

رد دیزاین ، کفشهایی مزین به نقوش ایرانی.

رد دیزاین، در مجموعه خود در بستری کاملأ  ایرانی به طراحی پرداخته و حس قرینی از انعکاس نقوش قاجاری را بازنمایی می کند تا جلوه ای دیگر به گامهایتان ببخشد.